Förtroendevalda hos oss

Nämnder (16 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. I förekommande fall kan du också hitta anställda, exempelvis nämndsekreterare.

Namn
Kultur- och utbildningsnämnden
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Socialnämnden
Socialnämndens arbetsutskott
Socialutskottet
Taxe- och avgiftsnämnden
Servicenämnden
Servicenämndens arbetsutskott
Bygg- och miljönämnden
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Gymnasienämnden
Folkhälsonämnden
Tvärsektroiellt råd
FINSAM