Förtroendevalda hos oss

Förtroendevalda hos oss

Förtroendevalda är politiker som valts av kommuninvånarna. De förtroendevalda är kommuninvånare som valt att engagera sig i politiska partier och i kommunpolitiken. Här finns information om hur du kan kontakta dem samt vilka uppdrag de har.

Övergripande

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige består av 31 ledamöter och 21 ersättare som sammanträder 10 gånger per år. Ledamöterna och ersättarna utses genom allmänna val vart fjärde år.

Nämnder

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. I förekommande fall kan du också hitta anställda, exempelvis nämndsekreterare.

Ovan är ett urval, se samtliga 16 nämnder.

Bolag

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Ombud

Kommunen utser ombud till årsmöten, föreningsstämmor och andra sammankomster

Ovan är ett urval, se samtliga 6 ombud.

Övrigt

Här hittar du exempel stiftelser, råd, nämndemän, förrättare och arbetsgrupper i kommunen.

Partier